Fraktion
Fraktionsvorsitzender

stv. Fraktionsvorsitzender

Beisitzer

Beisitzer

Beisitzer

Mitglieder
Wahlkreis 7 - Südlohn

Mitglieder
Wahlkreis 12 - Oeding

Mitglieder
Wahlkreis 9 - Oeding

Mitglieder
Wahlkreis 6 - Südlohn

Mitglieder
Wahlkreis 2 - Südlohn

Mitglieder
Wahlkreis 8 - Oeding

Mitglieder
Wahlkreis 13 - Oeding

Mitglieder
Wahlkreis 5 - Südlohn

Mitglieder
Wahlkreis 11 - Oeding

Mitglieder
Wahlkreis 3 - Südlohn

Mitglieder
Wahlkreis 4 - Südlohn

Mitglieder
Wahlkreis 10 - Oeding